Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Alle tussen Alpha Hondencentrum en de opdrachtgever gesloten en te sluiten overeenkomsten vallen onder de navolgende voorwaarden.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan; de wettelijke eigenaar en/of begeleider van de hond waarvoor een overeenkomst gereserveerd of gesloten wordt.
 3. Opdrachtgevers zijn zij die een overeenkomst reserveren of zijn aangegaan met Alpha Hondencentrum, hierna te noemen; Alpha. Men is definitief opdrachtgever op de datum van de eerste inschrijving voor de gesloten overeenkomst.
 4. Bij inschrijving verplicht men zich tot het betalen van de afgesproken kosten voor de te leveren dienst, hierna te noemen; overeengekomen bedrag.
 5. Onder schade wordt verstaan; alle schade aan roerende en onroerende goederen, verwondingen aan mens en dier, het overbrengen van ziekten op mens en dier en het veroorzaken van het overlijden van mens of dier.
 6. Bij inschrijving dient de opdrachtgever een W.A. verzekering te hebben waarbij, ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.
 7. Het is niet toestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van een medewerker van Alpha gebruik te maken van de terreinen en/of trainingsmaterialen van Alpha.
 8. De opdrachtgever dient op de afgesproken tijd op het terrein van Alpha aanwezig te zijn.
 9. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen geen overlast te veroorzaken in de buurt van het terrein van Alpha.
 10. Indien de opdrachtgever zich al dan niet met de hond langs de openbare weg bij het terrein van Alpha begeeft, dient de opdrachtgever zich goed zichtbaar te maken voor het overige verkeer. In het donker is hierbij het dragen van reflecterende kleding of het meenemen van een zaklampje verplicht.
 11. Indien de opdrachtgever zich langs de openbare weg bij het terrein van Alpha begeeft, dient de opdrachtgever zich met de hond in de berm op te stellen bij het naderen van verkeer.
 12. Mensen die meekomen met de opdrachtgever vallen onder diens verantwoording en dienen zich aan onze regels te houden.
 13. Roken is in de binnenlocaties nergens toegestaan.
 14. Voor of bij het eerste bezoek van de hond, dient de opdrachtgever een geldig inentingsbewijs te overleggen.
 15. Alpha is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden of vermiste en beschadigde eigendommen.
 16. Elke opdrachtgever verplicht zich het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
 17. Annulering van een aanmelding voor één van onze diensten dient te geschieden minimaal 48 uur vóór de afgesproken datum en tijd.
 18. Mondelinge en/of schriftelijke (inclusief email) aanmelding voor al onze diensten zijn definitief. Bij niet tijdige annulering is de opdrachtgever 10% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 19. Alpha behoudt het recht om gemaakte foto’s en/of filmmateriaal te publiceren op haar website en/of te gebruiken als les- en promotiemateriaal.
 20. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen en bevestigd en gelden slechts voor die speciale overeenkomst.

 

Honden

 1. Honden dienen volledig ingeënt te zijn, passend bij de leeftijd van de hond. Het blijft altijd eigen verantwoording van de opdrachtgever om hiervoor zorg te dragen!
 2. Honden worden uitsluitend aanvaard in lichamelijk gezonde en verzorgde conditie.
 3. Loopse honden zijn toegestaan, eventueel met “loopsheid-broekje”, mits dit voor het betreden van het terrein van Alpha word gemeld aan Alpha.
 4. Het verloop van de loopsheid of mogelijk loops worden van de hond moet worden medegedeeld vóór de aanvang van iedere training of verblijf bij Alpha. Alpha draagt zorg voor het voorkomen van een dekking maar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele dracht.
 5. Op en om het terrein van Alpha dienen honden aangelijnd te zijn tenzij anders overeengekomen op uitdrukkelijk verzoek van een medewerker van Alpha.
 6. De honden dienen kort van tevoren thuis uitgelaten te zijn.
 7. Het is niet toegestaan dat honden hun behoeften doen op het terrein van Alpha.
 8. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dient de opdrachtgever dit zelf op te ruimen en schoon te maken.
 9. Het is niet toegestaan honden van anderen te aaien zonder toestemming van de eigenaar of begeleider van de hond.
 10. Honden niet aangelijnd aan elkaar laten snuffelen en/of laten spelen, dit veroorzaakt vaak gevechten als de riemen in elkaar draaien.
 11. De opdrachtgever is op de hoogte en gaat ermee akkoord dat diens hond gedurende de trainingen en/of het verblijf bij Alpha regelmatig in contact zal komen met soortgenoten en eventueel ook kan worden ondergebracht samen met soortgenoten.
 12. Bij ziekte of verwonding van de hond tijdens het verblijf bij Alpha, zal Alpha bij noodzaak onmiddellijk de hulp van een dierenarts inroepen. Alle kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de opdrachtgever.
 13. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk indien diens hond schade toebrengt.
 14. De opdrachtgever zal Alpha niet verantwoordelijk stellen indien diens hond tijdens het verblijf bij Alpha ziek wordt, een verwonding oploopt, een ongeval zou overkomen of komt te overlijden; noch indien diens hond schade zou veroorzaken. Deze clausule vervalt wanneer grove nalatigheid van Alpha wettelijk bewezen kan worden.
 15. Indien een hond komt te overlijden tijdens het verblijf bij Alpha, zal een dierenarts de doodsoorzaak vaststellen en een bewijs van onderzoek zal afgeleverd worden ten
  behoeve van de opdrachtgever; alle kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de opdrachtgever. Deze clausule vervalt wanneer de opdrachtgever geen onderzoek wenst en dit schriftelijk is overeengekomen.
 16. De opdrachtgever wordt van een ziekte, verwonding of overlijden van de hond of het veroorzaken van schade door de hond, zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

 

Alpha Hondencentrum

 1. Alpha verplicht zich de overeengekomen dienst volledig te verzorgen met uitzondering van:
  –  Verstoring van de training en/of verblijf van de hond door een opdrachtgever en/of diens hond, waardoor medeopdrachtgevers en/of honden ernstig gehinderd en/of benadeeld worden. Bij verstoringen door een opdrachtgever wordt deze van verdere deelname aan de training uitgesloten en/of het verblijf van de hond wordt beëindigd zonder restitutie van het overeengekomen bedrag.
  –  Indien door ziekte en/of overmacht van een medewerker van Alpha de training uitvalt. Deze training zal op een later tijdstip worden ingehaald.
  –  Indien door ziekte en/of overmacht van een medewerker van Alpha de training en/of het verblijf van de hond moet worden beëindigd. Het resterende overeengekomen bedrag wordt aan de opdrachtgever gerestitueerd.
 2. Bij verhindering van de opdrachtgever is Alpha niet verplicht om een inhaalmogelijkheid te bieden. Indien dit wel mogelijk is zijn wij u uiteraard graag ter wille.

 

Overeenkomsten en betalingen

 1. De opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag contant (of na overleg per bank) voor aanvang of uiterlijk voorafgaand aan het eerste bezoek te voldoen.
 2. Het overeengekomen bedrag bij interne trainingen of verblijf van de hond bij Alpha, is steeds het volledig aantal gereserveerde dagen, de dag van brengen en de dag van halen inbegrepen, alsook de dagen die de hond langer verblijft dan de gereserveerde dagen.
 3. De hond wordt slechts teruggegeven aan de opdrachtgever bij volledige betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Bij vroegtijdig halen wordt er geen geld gerestitueerd, noch gereserveerde dagen in mindering gebracht.
 5. Twee dagen na het verstrijken van de overeenkomst, bij niet-halen van de hond, en indien Alpha hiervan niet op de hoogte werd gebracht, doet de opdrachtgever automatisch afstand van zijn hond en vervalt de verantwoordelijkheid van Alpha voor bewaring van de hond. Alpha kan in een dergelijk geval beslissen tot herplaatsing van de hond. De kosten van het volledige verblijf bij Alpha vallen echter te allen tijde ten laste van de opdrachtgever.
 6. Indien door ziekte of overmacht van de opdrachtgever en/of zijn hond de training moet worden geannuleerd of beëindigd, dient er een verklaring van de dokter cq. dierenarts te worden overlegd, waarna het overeengekomen bedrag na rato wordt gerestitueerd vanaf het moment van overlegging van de verklaring, na aftrek van de administratiekosten (15,= euro).
 7. In het geval van een gesloten overeenkomst dient de opdrachtgever bij verhindering zo vroeg mogelijk doch uiterlijk 24 uur van tevoren af te bellen.
 8. Indien de opdrachtgever zonder tijdig bericht gedeeltelijk of geen gebruik maakt van de gereserveerde of gesloten overeenkomst, blijft de opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.

Door het bevestigen van het lezen van deze algemene voorwaarden en/of door gebruik te maken van diensten van Alpha, verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.